DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

ODLUKU O REZULTATIMA UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/20.

Dječji vrtić Ježić Baška Voda
Klasa: 034-01/19-02/01
Urbroj: 2147/02-1-02-19-1

Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ježić Baška Voda, Upravno vijeće Vrtića dana 26. lipnja 2019. godine donosi


ODLUKU
O REZULTATIMA UPISA DJECE
U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA
PEDAGOŠKU GODINU 2019. /20.

 

1. Svi zahtjevi za upis djece u 6-satni program u pedagoškoj godini 2019. /20. dosadašnjih korisnika, djece koja pohađaju Vrtić i novih korisnika, djece koja se prvi put upisuju u Vrtić i ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u dječji vrtić su pozitivno riješena. Sva su djeca upisana.
2. Djeca koja ne ispunjavaju uvjet za vrtić- do 31. 08. 2019. nemaju navršene tri godine života, uvrštavaju se na listu čekanja .
3. Žalbu protiv Odluke o rezultatima upisa podnositelj zahtjeva ima pravo uložiti u pisanom obliku Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana objave rezultata.
4. Pedagoška godina počinje 2. rujna 2019.
5. Roditelj/ skrbnik je dužan potpisati ugovor o korištenju usluga vrtića do 6. rujna 2019.

 

Starija skupina UJUTRO
Redni broj / upisni broj djeteta
1. 53
2. 52
3. 36
4. 30
5. 65
6. 39
7. 23
8. 24
9. 25
10. 31
11. 11
12. 10
13. 54
14. 14
15. 16
16. 68
17. 69
18. 06
19. 47
20. 09

Mlađa skupina UJUTRO
Redni broj / upisni broj djeteta
1. 22
2. 33
3. 29
4. 35
5. 21
6. 44
7. 15
8. 56
9. 49
10. 51
11. 32
12. 58
13. 26
14. 70

Starija skupina POSLIJEPODNE
Redni broj / upisni broj djeteta
1. 59
2. 67
3. 17
4. 41
5. 20
6. 57
7. 40
8. 63
9. 66
10. 50
11. 08
12. 42
13. 37
14. 07
15. 28
16. 13
17. 27
18. 01
19. 48
20. 18

Mlađa skupina POSLIJEPODNE
Redni broj / upisni broj djeteta
1. 62
2. 72
3. 64
4. 19
5. 43
6. 05
7. 46
8. 60
9. 61
10. 34
11. 03
12. 04
13. 02

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Danijela Svalina