DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

ODLUKA O REZULTATIMA UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/19.

Dječji vrtić Ježić Baška Voda
Klasa: 034-01/18-02/01
Urbroj: 2147/02-1-02-18-3

Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ježić Baška Voda , Upravno vijeće Vrtića dana 15. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
O REZULTATIMA UPISA DJECE
U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA
PEDAGOŠKU GODINU 2018./19. GODINU

 

1.Svi zahtjevi za upis djece u 6-satni program u pedagoškoj godini 2018./19. , dosadašnjih korisnika , djece koja pohađaju Vrtić i novih korisnika, djece koja se prvi put upisuju Vrtić i ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u dječji vrtić su pozitivno riješena. Svi su upisani.

2. Djeca koja ne ispunjavaju uvjet za vrtić – do 31. 08. 2018. nemaju navršene tri godine života, uvrštavaju se na listu čekanja dok ne steknu uvjete za upis u vrtić.

3. Roditelji / skrbnici će biti obaviješteni o rasporedu djece po skupinama .

3. Žalbu protiv Odluke o rezultatima upisa podnositelj zahtjeva ima pravo uložiti u pisanom obliku Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana objave rezultata.

4. Pedagoška godina počinje 3. rujna 2018.

5. Roditelj / skrbnik je dužan potpisati ugovor o korištenju usluga vrtića do 7. rujna 2018.

6. Prilikom dolaska u Vrtić stari polaznici Vrtića trebaju donijeti potvrdu liječnika za prijem u predškolsku organizaciju - provjera statusa o cijepljenju.
(Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima NN br. 105/02 i 55/06)

 

predsjednica Upravnog vijeća
Danijela Svalina