Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94 /13) i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda na sjednici održanoj dana 07. veljače 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda


Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na pola radnog vremena na razdoblje od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti :
- životopis
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
- izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno o ne vođenju kaznenog niti prekršajnog postupka (ne starije od dana objave natječaja).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić Ježić Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda, s naznakom: «za natječaj», u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Predsjednica Upravnog vijeća
Danijela Svalina

Klasa: 112-06/19-01/01-1
Urbroj: 2147/02-1-02-19/1
Baška Voda, 15. veljače 2019.

Image

Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda

Adresa: Podspiline 2, Baška Voda
Sjedište: Obala Sv. Nikole 65, Baška Voda
Tel: 021/ 620 444
Fax: 021/ 620 444
E-mail: djecji.vrtic.jezic.baska.voda@st.t-com.hr
Matični broj: 1253964
OIB: 55626933145
IBAN: HR8323900011101092810
Osnivač: Općina Baška Voda
Ravnateljica: Ivana Jurišić, univ. bacc. praesc. educ.
© 2024. Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda. Sva prava pridržana.
Designed by WebMark.
Image