Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića (m/ž) na pola radnog vremena

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta  Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda, Upravno vijeće raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)
na pola radnog vremena


Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine na pola radnog vremena.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

-        životopis
-        presliku diplome,
-        presliku osobne iskaznice,
-        potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a),
-        uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku, ne starije od dana objave natječaja

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić JEŽIĆ Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda,  u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku  Slobodna Dalmacija, te internetskim stranicama Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda, s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Predsjednica  Upravnog vijeća
Ivana Ursić, dipl. iur.KLASA:601-05-15-01 
UR.BROJ:2147/02-1-02-15-1

Baška Voda, 9.  veljače 2015. godine

Image

Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda

Adresa: Podspiline 2, Baška Voda
Sjedište: Obala Sv. Nikole 65, Baška Voda
Tel: 021/ 620 444
Fax: 021/ 620 444
E-mail: djecji.vrtic.jezic.baska.voda@st.t-com.hr
Matični broj: 1253964
OIB: 55626933145
IBAN: HR8323900011101092810
Osnivač: Općina Baška Voda
Ravnateljica: Ivana Jurišić, univ. bacc. praesc. educ.
© 2024. Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda. Sva prava pridržana.
Designed by WebMark.
Image